loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Nghệ An

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Nghệ An


- Đến thời điểm này, hơn 50% các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018. So với các năm trước, điểm chuẩn năm nay có nhiều thay đổi và cao hơn năm trước từ 2 - 3 điểm.
Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay tất cả các trường xét duyệt theo NV1 đã công bố điểm chuẩn. 
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018
Liên quan
Cách 1. Soạn tin theo tên trường như sau: 

Soạn HS NATentruong gửi 8785

Trong đó
NA: Là ký hiệu tỉnh Nghệ An
Tên trường: Viết liền, không dấu

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Huỳnh Thúc Kháng - Nghệ An

Soạn HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Anh Sơn 1
Soạn: HS NAANHSON1 gửi 8785
2
Diễn Châu 2
Soạn: HS NADIENCHAU2 gửi 8785
3
Diễn Châu 3
Soạn: HS NADIENCHAU3 gửi 8785
4
Diễn Châu 4
Soạn: HS NADIENCHAU4 gửi 8785
5
Diễn Châu 5
Soạn: HS NADIENCHAU5 gửi 8785
6
Đô Lương 1
Soạn: HS NADOLUONG1 gửi 8785
7
Đô Lương 2
Soạn: HS NADOLUONG2 gửi 8785
8
Đô Lương 3
Soạn: HS NADOLUONG3 gửi 8785
9
Đô Lương 4
Soạn: HS NADOLUONG4 gửi 8785
10
Đông Hiếu
Soạn: HS NADONGHIEU gửi 8785
11
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
12
Kim Liên
Soạn: HS NAKIMLIEN gửi 8785
13
Nam Đàn 1
Soạn: HS NANAMDAN1 gửi 8785
14
Nguyễn Đức Mậu
Soạn: HS NANGUYENDUCMAU gửi 8785
15
Nguyễn Xuân Ôn
Soạn: HS NANGUYENXUANON gửi 8785
16
Phạm Hồng Thái
Soạn: HS NAPHAMHONGTHAI gửi 8785
17
Phan Đăng Lưu
Soạn: HS NAPHANDANGLUU gửi 8785
18
Quỳ Hợp
Soạn: HS NAQUYHOP gửi 8785
19
Quỳnh Lưu 1
Soạn: HS NAQUYNHLUU1 gửi 8785
20
Quỳnh Lưu 2
Soạn: HS NAQUYNHLUU2 gửi 8785
21
Quỳnh Lưu 3
Soạn: HS NAQUYNHLUU3 gửi 8785
22
Quỳnh Lưu 4
Soạn: HS NAQUYNHLUU4 gửi 8785
23
Tân Kỳ 3
Soạn: HS NATANKY3 gửi 8785
24
Tây Hiếu
Soạn: HS NATAYHIEU gửi 8785
25
Yên Thành 2
Soạn: HS NAYENTHANH2 gửi 8785
26
Bắc Yên Thành
Soạn: HS NABACYENTHANH gửi 8785
27
Hoàng Mai
Soạn: HS NAHOANGMAI gửi 8785
28
Quỳ Hợp 2
Soạn: HS NAQUYHOP2 gửi 8785
29
THPT1/5
Soạn: HS NATHPT15 gửi 8785
30
Lê Hồng Phong
Soạn: HS NALê Hồng Phong gửi 8785
31
Nam Đàn
Soạn: HS NANAMDAN gửi 8785


Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn HS Mãtrường gửi 8785

Ví dụ Soạn HS 31891 gửi 8785

STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Anh Sơn 1
31891
Soạn: HS 31891 gửi 8785
2
Diễn Châu 2
31892
Soạn: HS 31892 gửi 8785
3
Diễn Châu 3
31893
Soạn: HS 31893 gửi 8785
4
Diễn Châu 4
31894
Soạn: HS 31894 gửi 8785
5
Diễn Châu 5
31895
Soạn: HS 31895 gửi 8785
6
Đô Lương 1
31896
Soạn: HS 31896 gửi 8785
7
Đô Lương 2
31897
Soạn: HS 31897 gửi 8785
8
Đô Lương 3
31898
Soạn: HS 31898 gửi 8785
9
Đô Lương 4
31899
Soạn: HS 31899 gửi 8785
10
Đông Hiếu
31900
Soạn: HS 31900 gửi 8785
11
Huỳnh Thúc Kháng
31901
Soạn: HS 31901 gửi 8785
12
Kim Liên
31902
Soạn: HS 31902 gửi 8785
13
Nam Đàn 1
31903
Soạn: HS 31903 gửi 8785
14
Nguyễn Đức Mậu
31904
Soạn: HS 31904 gửi 8785
15
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)
31905
Soạn: HS 31905 gửi 8785
16
Phạm Hồng Thái
31906
Soạn: HS 31906 gửi 8785
17
Phan Đăng Lưu
31907
Soạn: HS 31907 gửi 8785
18
Quỳ Hợp
31908
Soạn: HS 31908 gửi 8785
19
Quỳnh Lưu 1
31909
Soạn: HS 31909 gửi 8785
20
Quỳnh Lưu 2
31910
Soạn: HS 31910 gửi 8785
21
Quỳnh Lưu 3
31911
Soạn: HS 31911 gửi 8785
22
Quỳnh Lưu 4
31912
Soạn: HS 31912 gửi 8785
23
Tân Kỳ 3
31913
Soạn: HS 31913 gửi 8785
24
Tây Hiếu
31914
Soạn: HS 31914 gửi 8785
25
Yên Thành 2
31915
Soạn: HS 31915 gửi 8785Liên quan

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau
Soạn HS NA + tenlopchuyen gửi 8785

Trong đó
- NA: Là ký hiệu của Nghệ An
- Tên lớp chuyên viết liền, không dấu

Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn lớp chuyên toán trường Chuyên Phan Bộ Châu - Nghệ An
Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785

Điểm chuẩn sẽ gửi tới bạn ngay lập tức.
Cụ thể như sau
Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Nga
Soạn HS NACHUYENNGA gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HS NACHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS NACHUYENLY gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS NACHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS NACHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HS NACHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn HS NACHUYENSU gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS NACHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HS NACHUYENANH gửi 8785
Chuyên Pháp
Soạn HS NACHUYENPHAP gửi 8785
Chuyên KHTN
Soạn HS NACHUYENKHTN gửi 8785
Chuyên Ngữ
Soạn HS NACHUYENNGU gửi 8785


Bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh  Nghệ An

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau
Soạn HS daucach Mãtrường gửi 8785
Cụ thể như sau

Tên trường THPT
Soạn tin
Anh Sơn 1
Soạn HS  24202 gửi 8785
Diễn Châu 2
Soạn HS  24203 gửi 8785
Diễn Châu 3
Soạn HS  24204 gửi 8785
Diễn Châu 4
Soạn HS  24205 gửi 8785
Diễn Châu 5
Soạn HS  24206 gửi 8785
Đô Lương 1
Soạn HS  24207 gửi 8785
Đô Lương 2
Soạn HS  24208 gửi 8785
Đô Lương 3
Soạn HS  24209 gửi 8785
Đô Lương 4
Soạn HS  24210 gửi 8785
Đông Hiếu
Soạn HS  24211 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HS  24212 gửi 8785
Kim Liên
Soạn HS  24213 gửi 8785
Nam Đàn 1
Soạn HS  24214 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu
Soạn HS  24215 gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)
Soạn HS  24216 gửi 8785
Phạm Hồng Thái
Soạn HS  24217 gửi 8785
Phan Đăng Lưu
Soạn HS  24218 gửi 8785
Quỳ Hợp
Soạn HS  24219 gửi 8785
Quỳnh Lưu 1
Soạn HS  24220 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2
Soạn HS  24221 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3
Soạn HS  24222 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4
Soạn HS  24223 gửi 8785
Tân Kỳ 3
Soạn HS  24224 gửi 8785
Tây Hiếu
Soạn HS  24225 gửi 8785
Yên Thành 2
Soạn HS  24226 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An năm học 2018-2019


Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An năm học 2018-2019 bấm vào đây
điểm chuẩn, Nghệ An, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top