loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm


+Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2018 - 2019
+Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2018 - 2019

+Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2018 - 2019


Soạn HS dấucách Mã lớp chuyên gửi 8785
Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 khối chuyên TP HCM như sau: 
Môn chuyên - Trường THPT
Soạn tin
Chuyên Lê Hồng Phong
-
-
Tiếng Anh - Chuyên Lê Hồng Phong
32182
Soạn HS 32182 gửi 8785
Hóa - Chuyên Lê Hồng Phong
32183
Soạn HS 32183 gửi 8785
Lý - Chuyên Lê Hồng Phong
32184
Soạn HS 32184 gửi 8785
Sinh - Chuyên Lê Hồng Phong
32185
Soạn HS 32185 gửi 8785
Tin - Chuyên Lê Hồng Phong
32186
Soạn HS 32186 gửi 8785
Toán - Chuyên Lê Hồng Phong
32187
Soạn HS 32187 gửi 8785
Tiếng Trung - Chuyên Lê Hồng Phong
32188
Soạn HS 32188 gửi 8785
Văn - Chuyên Lê Hồng Phong
32189
Soạn HS 32189 gửi 8785
Tiếng Nhật - Chuyên Lê Hồng Phong
32190
Soạn HS 32190 gửi 8785
Không chuyên - Chuyên Lê Hồng Phong
32191
Soạn HS 32191 gửi 8785
Chuyên Trần Đại Nghĩa
-

Tiếng Anh - Chuyên Trần Đại nghĩa
32192
Soạn HS 32192 gửi 8785
Hóa - Chuyên Trần Đại nghĩa
32193
Soạn HS 32193 gửi 8785
Lý - Chuyên Trần Đại nghĩa
32194
Soạn HS 32194 gửi 8785
Sinh - Chuyên Trần Đại nghĩa
32195
Soạn HS 32195 gửi 8785
Toán - Chuyên Trần Đại nghĩa
32196
Soạn HS 32196 gửi 8785
Văn - Chuyên Trần Đại nghĩa
32197
Soạn HS 32197 gửi 8785
Không chuyên - Chuyên Trần Đại nghĩa
32198
Soạn HS 32198 gửi 8785
Nguyễn Thượng Hiền
-

Tiếng Anh - Nguyễn Thượng Hiền
32199
Soạn HS 32199 gửi 8785
Hóa - Nguyễn Thượng Hiền
32200
Soạn HS 32200 gửi 8785
Lý - Nguyễn Thượng Hiền
32201
Soạn HS 32201 gửi 8785
Sinh - Nguyễn Thượng Hiền
32202
Soạn HS 32202 gửi 8785
Toán - Nguyễn Thượng Hiền
32203
Soạn HS 32203 gửi 8785
Văn - Nguyễn Thượng Hiền
32204
Soạn HS 32204 gửi 8785
Gia Định
-

Tiếng Anh - Gia Định
32205
Soạn HS 32205 gửi 8785
Hóa - Gia Định
32206
Soạn HS 32206 gửi 8785
Lý - Gia Định
32207
Soạn HS 32207 gửi 8785
Toán - Gia Định
32208
Soạn HS 32208 gửi 8785
Văn - Gia Định
32209
Soạn HS 32209 gửi 8785
Tin - Gia Định
32210
Soạn HS 32210 gửi 8785
Mạc Đĩnh Chi
-

Tiếng Anh - Mạc Đĩnh Chi
32211
Soạn HS 32211 gửi 8785
Hóa - Mạc Đĩnh Chi
32212
Soạn HS 32212 gửi 8785
Lý - Mạc Đĩnh Chi
32213
Soạn HS 32213 gửi 8785
Sinh - Mạc Đĩnh Chi
32214
Soạn HS 32214 gửi 8785
Toán - Mạc Đĩnh Chi
32215
Soạn HS 32215 gửi 8785
Văn - Mạc Đĩnh Chi
32216
Soạn HS 32216 gửi 8785
Nguyễn Hữu Cầu
-

Tiếng Anh - Nguyễn Hữu Cầu
32217
Soạn HS 32217 gửi 8785
Hóa - Nguyễn Hữu Cầu
32218
Soạn HS 32218 gửi 8785
Lý - Nguyễn Hữu Cầu
32219
Soạn HS 32219 gửi 8785
Toán - Nguyễn Hữu Cầu
32220
Soạn HS 32220 gửi 8785
Nguyễn Hữu Huân
-

Tiếng Anh - Nguyễn Hữu Huân
32221
Soạn HS 32221 gửi 8785
Hóa - Nguyễn Hữu Huân
32222
Soạn HS 32222 gửi 8785
Lý - Nguyễn Hữu Huân
32223
Soạn HS 32223 gửi 8785
Toán - Nguyễn Hữu Huân
32224
Soạn HS 32224 gửi 8785
Văn - Nguyễn Hữu Huân
32225
Soạn HS 32225 gửi 8785
Củ Chi


Tiếng Anh - Củ Chi
32226
Soạn HS 32226 gửi 8785
Hóa - Củ Chi
32227
Soạn HS 32227 gửi 8785
Lý - Củ Chi
32228
Soạn HS 32228 gửi 8785
Toán - Củ Chi
32229
Soạn HS 32229 gửi 8785
Trung Phú
-

Tiếng Anh - Trung Phú
32230
Soạn HS 32230 gửi 8785
Hóa - Trung Phú
32231
Soạn HS 32231 gửi 8785
Lý - Trung Phú
32232
Soạn HS 32232 gửi 8785
Toán - Trung Phú
32233
Soạn HS 32233 gửi 8785
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 1
-

Toán - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32234
Soạn HS 32234 gửi 8785
Tin (thi Tin) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32235
Soạn HS 32235 gửi 8785
Tin (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32236
Soạn HS 32236 gửi 8785
Lý (thi Lý) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32237
Soạn HS 32237 gửi 8785
Lý (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32238
Soạn HS 32238 gửi 8785
Hóa học - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32239
Soạn HS 32239 gửi 8785
Sinh (thi Sinh) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32240
Soạn HS 32240 gửi 8785
Sinh (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32241
Soạn HS 32241 gửi 8785
Tiếng Anh - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32242
Soạn HS 32242 gửi 8785
Văn - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32243
Soạn HS 32243 gửi 8785
Không chuyên - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 1
32244
Soạn HS 32244 gửi 8785
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 2
-

Toán - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32244
Soạn HS 32244 gửi 8785
Tin (thi Tin) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32245
Soạn HS 32245 gửi 8785
Tin (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32246
Soạn HS 32246 gửi 8785
Lý (thi Lý) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32247
Soạn HS 32247 gửi 8785
Lý (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32248
Soạn HS 32248 gửi 8785
Hóa học - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32249
Soạn HS 32249 gửi 8785
Sinh (thi Sinh) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32250
Soạn HS 32250 gửi 8785
Sinh (thi Toán) - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32251
Soạn HS 32251 gửi 8785
Tiếng Anh - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32252
Soạn HS 32252 gửi 8785
Văn - NK ĐHQGTPHCM cơ sở 2
32253
Soạn HS 32253 gửi 8785


Lưu ý: Dữ liệu hiện tạo của năm học 2017-2018
Liên quan
HCM. Hồ Chí Minh, Điểm chuẩn chuyên, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10,
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường chuyên TP HCM năm học 2018 - 2019
Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019

Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019
Điểm chuẩn lớp 10 trường THPT Gia Định TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019
Điểm chuẩn lớp 10 trường  THPT Mạc Đĩnh Chi TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019
Điểm chuẩn lớp 10 trường  THPT Nguyễn Hữu Cầu TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019
Điểm chuẩn lớp 10 trường  THPT Nguyễn Hữu Huân TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019
Điểm chuẩn lớp 10 trường  THPT Củ Chi TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top