Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...

Danh mục các đề tài tiểu luận 
Triết học - Tâm lí - Chính trị - Luật  - Sơ, Trung, Cao cấp chính trị ....

(Chỉ nên sử dụng tài liệu để:Tham khảo kết quả nghiên cứu; Tham khảo phương pháp nghiên; 3. Tự học, tự nâng cao phẩm chất lí luận theo chủ nghĩa Mark - Lenin .... giúp trở thành con người XHCN từ đó góp phần xây dựng XHCN ở Việt Nam nhanh chóng cắt bỏ 2 chữ quá độ)


(TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)


 STT Tên đề tàiSố trang Tải về

 1

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
 

33

Download

2

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG THCS A, HUYỆN A, TỈNH ĐL 

22 

Download 


CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
 

26 

Download

NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (Tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị)
24 

Download 

5
MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
17 

Download 

TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX (Tốt nghiệp Trung cấp Chính trị)
26

Download

7

VAI TRÒ CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC TRONG ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN

16

Download 


8
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN LÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CAO CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỰ DO CẠNH TRANH MÀ GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA NÓ LÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 
16 

Download 

9

LUẬN VỀ CẶP PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN - NGẪU NHIÊN VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG NGHIÊN CỨU TOÁN HỌ 

35 

Download 
 10MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM 26 Download 
11
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN  xxx
(TN Trung cấp chính trị)

29 

Download 
 12
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG Ở XXX  TRONG THỜI KỲ MỚI
 (TN Trung cấp chính trị)

38 

Download 
 13CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 18  Download

14 

QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 
 22
Download

15
NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY                       31
Download16 

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở  XÃ ĐA MI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

33 

Dowlnoad

17
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GI¸O DÔC Ở TRƯỜNG THCS TÂN LONG, HUYỆN NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
29

Download 

18
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TRÀ MY  NHIỆM KỲ 2006 - 2010 

28

Download

19 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI BỘ GIÁO DỤC I THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG HIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

29 

Download 

20 
GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG HỘI NGHỊ THI ĐUA Ở TRƯỜNG XXX
25

Download 

 21

VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC CÔNG VIỆC VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ

60

Download 

22 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS XXX

23

Download 

23
TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX
25 

Download

24 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

29 

Download 

25 
 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX - HUYỆN XXY - TỈNH XXZ
27 

Download 

26 
CẢI CÁC HÀNH CHÍNH Ở UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XXX THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
24 

Download 

27

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG VI PHẠM QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS X 

20 

Download 

28 

NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG X 

25 

Download 

29 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXX TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 
25 

Download 

30

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG BỆNH VIỆN CÔNG LẬP Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA XXX,  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

42

Download 

31

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHƯC CƠ SỞ ĐẢNG  xxx

39 

Download 

32 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS HIỀN QUAN, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
52 

Download 

33

NÂNG  CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ xxx ….. - xxx

33

Download 

34

GIẢI PHÁP THEN CHỐT CỦA CHI ỦY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXXXX

25

Download 

35

 CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ Ở ĐẢNG BỘ XÃ XXX - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

30 

Download

36
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  XXX – XXX – XXX
25

Download

37 

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG CỦA ĐOÀN TNCSHCM Ở THÀNH PHỐ XXXX, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI 

38 

Download 

38

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CONG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX XÃ XXX

28 

Download 

39
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ xxx-  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
32 

Download

40 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XXX - XXX TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2012

29 

Download 

41 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY  

20

Download 

42

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ xxx THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.

32

Download 

43 
THỰC TRẠNGVÀ GIẢ PHÁP NHẰM TIẾP TỤC  THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TẠI ĐẢNG BỘ XXX
27

Download 

 44

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI SƠN 
 26
Download 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top