Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...

Tiểu luận sơ cấp - trung cấp lí luận chính trị - cao cấp lí luận chính trị - In luôn

Dưới đây là danh sách các tiểu luận dành cho học viên các lớp Trung cấp hoặc cao cấp lí luận chính trị. Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên mạng internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD khu vực  Nghĩa Đô - Nghĩa Tân - ĐHSPHN.

DANH SÁCH CÁC TIỂU LUẬN SƠ - TRUNG -  CAO CẤP LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ - IN LUÔN
Chỉ nên sử dụng tài liệu để:1. Tham khảo kết quả nghiên cứu; 2. Tham khảo phương pháp nghiên; 3. Tự học, tự nâng cao phẩm chất lí luận theo chủ nghĩa Markxit - Leninit giúp hình thành con người XHCN từ đó góp phần xây dựng XHCN ở Việt Nam

STT Tên đề tàiSố trang Tải về

1

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG THCS A, HUYỆN A, TỈNH ĐL 

22 

Dowload 


CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
 

26 

Dowload

3

NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

24 

Dowload 

4

MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

17 

Dowload 

54 

TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS  

26

Dowload

6

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN LÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CAO CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỰ DO CẠNH TRANH MÀ GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA NÓ LÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC
 

16 

Dowload 

7

LUẬN VỀ CẶP PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN - NGẪU NHIÊN VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG NGHIÊN CỨU TOÁN HỌ 

35 

Dowload 
8MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM 26 Dowload 

9

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN  xxx

29 

Dowload 

10

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG Ở XXX  TRONG THỜI KỲ MỚI


38 

Dowload 
 11CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 18  Dowload

12

QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 

 22

Dowwload

13

NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
  31

Dowload


14

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở  XÃ ĐA MI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

33 

Dowlnoad

15
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GI¸O DÔC Ở TRƯỜNG THCS TÂN LONG, HUYỆN NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
29

Download 

16
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TRÀ MY  NHIỆM KỲ 2006 - 2010 

28

Download

17

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI BỘ GIÁO DỤC I THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG HIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

29 

Download 

18
GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG HỘI NGHỊ THI ĐUA Ở TRƯỜNG XXX

25

Download 

 19

VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC CÔNG VIỆC VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ

60

Download 

20

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS XXX

23

Download 

21
TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX
25 

Download

22

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

29 

Download 

23
 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX - HUYỆN XXY - TỈNH XXZ
27 

Download 

24
CẢI CÁC HÀNH CHÍNH Ở UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XXX THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

24 

Download 

25

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG VI PHẠM QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS X 

20 

Download 

26

NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG X 

25 

Download 

27
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXX TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 
25 

Download 

28

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG BỆNH VIỆN CÔNG LẬP Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA XXX,  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

42

Download 

29

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHƯC CƠ SỞ ĐẢNG  xxx

39 

Download 

30
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS HIỀN QUAN, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
52 

Download 

31

NÂNG  CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ xxx ….. - xxx

33

Download 

32

GIẢI PHÁP THEN CHỐT CỦA CHI ỦY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXXXX

25

Download 

33

 CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ Ở ĐẢNG BỘ XÃ XXX - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

30 

Download

34
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  XXX – XXX – XXX
25

Download

35

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG CỦA ĐOÀN TNCSHCM Ở THÀNH PHỐ XXXX, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI 

38 

Download 

36

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CONG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX XÃ XXX

28 

Download 

37
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ xxx-  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
32 

Download

38

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XXX - XXX TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2012

29 

Download 

39

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY  

20

Download 

40

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ xxx THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.

32

Download 

41
THỰC TRẠNGVÀ GIẢ PHÁP NHẰM TIẾP TỤC  THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TẠI ĐẢNG BỘ XXX
27

Download 

 42

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI SƠN 
 26
Download 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top