Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)


Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)
Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)
Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)
Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)
Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)
Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)
Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)
Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)
Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)
Kho tiểu luận kinh tế chính trị (Phần 18)


Tuyển tập tiểu luận kinh tế chính trị
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tạo nên tính đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TẠO NÊN TÍNH ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU Ở VIỆT NAM
Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng .
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam

ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng .
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Tên đề tài: PHÂN TÍCH CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ ÍCH LỢI CỦA VIỆC SỬ DỤNG CƠ CẤU NHIỀU THÀNH PHẦN ĐÓ VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VN.
Trên thế giới hiện nay là các quốc gia đang cố gắng xây dựng mô hình kinh tế có sự kết hợp giữa kế hoạch và thị trường, mà trong đó cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là cốt lõi.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
Nước ta bắt dầu dổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến nay đã qua mười năm .Trong dó vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, cả đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Bản chất và vai trò của các công ty xuyên quốc gia

ĐỀ TÀI: BẢN  CHẤT  VÀ  VAI  TRÒ CỦA  CÁC  CÔNG  TY  XUYÊN  QUỐC GIA
Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội,lịch sử hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị cho thấy những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu của ktct.chủ nghĩa trọng thương cho rằng đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Những quy luât kinh tế đã chi phối trực tiếp đến nền sản xuất tư bản chủ  nghĩa.quan niệm của chủ nghĩa mác về đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị: kinh tế chính trị học theo nghĩa rộng nhất là khoa học về những quy luật chi phối sự sản xuất và sự trao đổi những tư liệu sinh hoạt trong xã hội.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của đảng ta trong đổi mới đất nước

”MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG CỦA XÃ HỘI, SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

Việt Nam trong sự phát triển của Đông Á và Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là vòng cung Châu Á-Thái Bình Dương, hiện nay đang thu hút được nhiều người trong giới lãnh đạo và giới kinh doanh trên thế giới.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY
Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là một xu thế khách quan. Trong hơn một thập kỷ lại đây xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới có gia tăng mạnh mẽ gắn hiền với sự phát triển của  khoa học – công nghệ sự gia tăng hàng loạt vấn đề toàn cầu như môi trường, dân số…
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN LÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM TRONG SUỐT THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 
Xây dựng cơ sở vật chất – là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nước khác nhau, do điểm xuất phát tiến lên không giống nhau nên cách thức tiến hành xây dựng cơ sở vật chất – là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại sẽ không giống nhau.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Không còn con đường nào khác là chúng ta phải đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

KHÔNG CÒN CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC LÀ CHÚNG TA PHẢI ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ.

Từ Đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo ra thế và lực mới chuyển sang một thời kỳ phát triển cao hơn đẩy tới một bước công nghiệp hoá nước nhà.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Công nghiệp hoá- hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. thực trạng và giải pháp

CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp, nhu cầu việc làm rất bức bách
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về công nghịêp hoá- hiện đại hoá ở Việt Nam.

NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỊÊP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM.
Hội nghị đại biểu toàn quốc ban chấp hành trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII (1-1990) đã nhận định rằng: “Mặc dù còn nhiều yếu kém phải khắc phục những thành tựu quan trọng đã đạt được, đã và đang tạo ra những tiền đề đưa đất nước sang một thời kỳ phát triển mới đẩy tới một bước công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước”
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá sẽ giúp chúng ta lực mới để tăng trưởng nhanh tốc độ phát triển, không những thế nhờ có hiện đại hoá chúng ta có điều kiện đi tắt, đón đầu đó là bài toán tổng hợp để giải bài toán phát triển đất nước.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay

CÔNG NGHIỆPHOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn tạo tiền đề để giải quyết hàng loạt các vấn đề chính trị – xã hội của đất nước, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Bối cảnh tự do hoá thương mại và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới tạo nhiều cơ hội cho Việt Nam phát triển

BỐI CẢNH TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI VÀ TOÀN CẦU HOÁ NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI TẠO NHIỀU CƠ HỘI CHO VIỆT NAM PHÁT TRIỂN

Việt Nam đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trong những năm qua,Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm, giải quyết tốt vấn đề lương thực, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Thế nào là lợi nhuận? nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận là gì và lợi nhuận đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường…

THẾ NÀO LÀ LỢI NHUẬN? NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN LÀ GÌ VÀ LỢI NHUẬN ĐÓNG VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG…
Mac đã cống hiến cả cuộc đời của mình vào một xã hội tốt đẹp, một xã hội công bằng văn minh đó chính là CNXH. Ông đã để lại cho nhân loại rất nhiều tác phẩm. Hai phát kiến vĩ đại nhất của Mác là học thuyết giá trị thặng dư và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hai phát kiến này đã làm thay đổi nhận thức của toàn nhân loại.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường

NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Việt Nam – một đất nước được cả thế giới biết đến với những chiến công vang dội trên mặt trận bảo vệ  tổ quốc ở vài thập kỳ trước. Còn hiện nay trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 – Việt Nam đang là một nước thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người trên dưới 300 USD. Những chiến thắng trên mặt trận không thể làm ra được chiến công về kinh tế, sách lược chiến trường không thể là chiến lược về kinh tế.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Nguồn gốc, bản chất lợi nhuận là gì và vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường hiện nay như thế nào?

NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT LỢI NHUẬN LÀ GÌ VÀ VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY NHƯ THẾ NÀO ?
Năm 1986,Việt Nam chuyển  cơ chế kinh tế từ kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Cùng với sự chuyển đổi sang cơ chế thị trường một loại những phạm trù mới xuất hiện khác hẳn với nền kinh tế tập trung bao cấp trước đây đặc biệt là vấn đề lợi nhuận.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Học thuyết của Mác tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế nước ta

HỌC THUYẾT CỦA MÁCT  TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN TƯ BẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ VÀO NỀN KINH TẾ NƯỚC TA
Để hiểu thêm về tư bản chúng ta tìm hiểu lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản. Lý thuyết này là lý thuyết vận động của tư bản. Tư bản luôn vận động qua 3 giai đoạn khác nhau và ở mỗi một giai đoạn đó thì nó thể hiện các chức năng và hình thức khác nhau. Quá trình vận động của tư bản là quá trình vận động không ngừng diễn ra thường xuyên và lặp đi lặp lại.

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top