Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Kho tiểu luận  kinh tế chính trị (Phần II)

Áp dụng: Viết Tiểu luận cuối khóa về kinh tế chính trị, Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa kinh tế chính trị, Tiểu luận báo cáo thực tập về kinh tế chính trịTiểu luận QLNN ngạch chuyên viên kinh tế chính trị, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành kinh tế chính trị... 

Định dạng tài liệu: word


Tuyển tập tiểu luận kinh tế chính trị
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước ta

HỌC THUYẾT TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN TƯ BẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ VÀO NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở NƯỚC TA
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay –nền kinh tế  quá độ lên chủ nghĩa xã hội có sự quản lý của nhà nước ,việc quản lý và dụng vốn của cả nước ,của từng thành phần kinh tế ,của từng doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp và hết sức bức thiết.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân

KINH TẾ NHÀ NƯỚC LUÔN GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

Nền kinh tế nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH là một nền kinh tế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tồn tại không phải do ý muốn chủ quan của nhà nước, nó tồn tại và phát triển phụ thuộc vào những tiền đề kinh tế, chính trị khách quan của nền kinh tế. Nhưng xuất phát từ tính quy luật vốn có của nền kinh tế.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Với Việt Nam thì việc phát triển kinh tế gắn liền với việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

VỚI VIỆT NAM THÌ VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN LIỀN VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết , tất yếu đối với mọi quốc gia. Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình .
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Ảnh hưởng của chính sách kinh tế – xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

Đối với nước ta, với một xuất phát điểm thấp, công nghệ thiết bị lạc hậu trong khi cuộc cách mạng KH và CN trên thế giới đang diễn ra với tốc đọ hết sức nhanh chóng va sâu rộng, qua trình toàn cầu hoá đang ngày một gia tăng thì việc phát triển KH và CN cùng với giáo dục và đào tạo  là quốc sách hàng đầu để phát triển kinh tế xã  hội, nâng cao trình độ quản lý của Nhà nước và tiềm lực lãnh đạo của Đảng.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản là tất yếu như nhau…

SỰ SỤP ĐỔ CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN VÀ THẮNG LỢI CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN LÀ TẤT YẾU NHƯ NHAU…

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân còn được gọi là giai cấp vô sản, là giai cấp hoàn toàn không có tư liệu sản xuát, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Là giai cấp gắn liền với sản xuất đại công nghiệp và được nền công nghiệp rèn luyện, giai cấp công nhân có tính tổ chức, kỷ luật cao và có điều kiện thuận lợi tập hợp lực lượng, biểu thị sức mạnh của mình. Là giai cấp bị áp bức, bóc lột, có lợi ích đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản, giai cấp công nhân kiên quyết đấu tranh chống giai cấp tư sản, có khả năng đoàn kết với quần chúng lao động bị áp bức bóc lột trong cuộc đấu tranh chung.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Phần mềm quản lí tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trấn phạm vi toàn cầu

QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
“PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRI THỨC ĐEM ĐẾN NHỮNG ƯU THẾ ĐẶC THÙ NÀO CHO CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÊN PHẠM VI TOÀN CẦU “.
Hiện  nay, việc quản lý công nghệ thông tin trở thành một điều kiện thiết yếu trong  mọi hoạt động của toàn cầu; tại nơi làm vịêc thì qản lý công nghệ thông tin đã trở thành một  yếu tố tạo ra lợi  thế cạnh tranh.
Các công nghệ hiện có và các phương   pháp  được sử dụng để thúc đẩy thông tin gọi là quản lý tri thức.  Còn  thông tin lại được hiểu là những tri thức mới làm giàu kho tàng nhận thức cho người  nhận  tin. Nó được thụ cảm và đánh giá là có ích cho người ra quyết  định trong quản trị kinh doanh.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Quy luật quan hệ sản xuất , lực lượng sản xuất và vận dụng quy luật trong quá trình CNH_HĐH ở nước ta

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH CNH- HĐH Ở NƯỚC TA

Xã hội loài người đã trải qua năm chế độ xã hội: xã hội nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Lịch sử phát triển của loài người là sự đấu tranh thay thế lẫn nhau của các chế độ xã hội, xã hội sau cao hơn xã hội trước.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ – công ty con trong nền kinh tế Việt Nam

KHẢ NĂNG VẬN DỤNG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang là thách thức lớn đối với Việt Nam trên con đường đổi mới. Để đối đầu với những thách thức đó,Việt Nam đang nỗ lực tiếp thu và tăng cường đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng sự đòi hỏi của quy luật tích tụ và tập trung sản xuất…. Do vậy, việc tập trung nguồn lực và quản lý nguồn lực một cách có hiệu quả luôn là một nhu cầu cấp thiết đặc biệt là vốn. Một trong những giải pháp được đề cập đến là áp dụng thí điểm mô hình công ty mẹ – công ty con mà trước hết là giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổng công ty với các doanh nghiệp thành viên thông qua mô hình này.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM
I.       TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
Lý luận, hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Con đường quá độ lấn xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

ĐỀ TÀI:  CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (CNXH) Ở VIỆT NAM
Thời kì quá độ :    Thời kì quá độ là thời kì mà xã hội cũ chuyển sang một xã hội mới – Xã hội – Xã hội Chủ Nghĩa, về mặt kinh tế đây là thời kì bao gồm những mảng, những phần, những bộ phận của Chủ Nghĩa Tư Bản (CNTB) và chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH) xen kẽ nhau tác động nhau, lồng vào nhau. Nghĩa đây là thời kì tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất. Do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế, cả thành phần kinh tế TBCN, thành phần kinh tế XHCN, thành phần kinh tế sản xuất hàng hóa nhỏ. Cùng tồn tại vừa hợp tác thống nhất với nhau nhưng vừa cạnh tranh gay gắt với nhau.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 Mười năm nỗ lực phấn đấu, nhất là 5 năm qua, nhân dân ta đã tạo nên những đổi mới kinh tế quan trọng. Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở công ty phát hành sách Hà Nội hiện nay

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGHỆ THUẬT TIÊU THỤ XBP Ở CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HÀ NỘI HIỆN NAY

Kinh doanh xuất bản phẩm là một quá trình đầu tư công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động mua bán hàng hoá xuất bản phẩm nhằm mục đích có lợi nhuận liên tục và không ngừng phát triển.
Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh xuất bản phẩm nói riêng.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt nam

KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM

Để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, thì vấn đề quan trọng nhất là phải cần có vốn.
Vốn có hai loại chủ yếu là vốn trong nước và vốn nước ngoài.
Đối với các nước đang phát triển, thì vấn đề thu hút vốn nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là yếu tố vô cùng quan trọng và được nhiều nước quan tâm, trong đó có nước ta.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Điểm lại một cách có hệ thống các lý thuyết, các bằng chứng thực nghiệm về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế cũng như đưa ra một số gợi ý về hướng điều tiết vĩ mô của việt nam trong thời gian tới.

CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ LẠM PHÁT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI.


Trong đời sống hàng ngày, lạm phát là một trong những vấn đề của kinh tế học vĩ mô. Nó đã trở thành mối quan tâm lớn của các nhà chính trị và công chúng. Lạm phát dã được đề cập rất nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế .
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một trong những giải pháp hữu hiệu của nhà nước

CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIẢI PHÁP HỮU HIỆU CỦA NHÀ NƯỚC

Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã được đề cập đến lần đầu tiên  trong nghị quyết hội nghị lần thứ II- Ban chấp hành  Trung ương khoá VII (tháng 11/1991); trong đó có đoạn viết: “Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập một số công ty quốc doanh cổ phần mới. Phải làm thí điểm chỉ đạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm chu đáo trước khi mở rộng trong phạm vi thích hợp”
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Hãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt nam

HÃY NÊU VÀ PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN DÂN SỐ ĐẾN KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Xuất phát từ thực tế đặc điểm và thực trạng đất nước ta trong trong quá khứ cũng như hiện tại : Nước ta đã trải qua bao cuộc chiến tranh đối đầu với bao thử thách, nền kinh tế của nước ta đã vực dậy sau những thời kỳ suy sụp nặng nề bởi hậu quả của những cuộc chiến tranh đó.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Sự cần thiết khách quan và giải pháp phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN.   Sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoà tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay lầ một tất yếu khách quan. Quá trình chuyển đổi đó được bắt đầu từ đại hội VI năm 1986. Trong quá trình chuyển đổi từ đó đến nay nền kinh tế nước ta đã thu được rất nhiều thành tựu to lớn. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN đã đưa nước thoát khỏi sự trì trệ về phát triển kinh tế sang một nền kinh tế mới, phát triển mạnh hơn.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Chuyển dịch cơ cấu nghành kinh tế theo hướng CNH- HĐH trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ THEO HƯỚNG CNH-HĐH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
                                         

Việt Nam đi lên CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất- kỹ thuật , trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển hoàn thiện.
Sự phân công lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật ở các ngành kinh tế then chốt như : Công nghiệp-Nông nghiệp -Dịch vụ chưa hợp lý và vẫn lạc hậu.
images (1)

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ: NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ MỘT SỐ THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA TRONG NHỮNG NĂM QUA, ĐỒNG THỜI ĐƯA RA MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ MỘT SỐ THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA TRONG NHỮNG NĂM QUA, ĐỒNG THỜI ĐƯA RA MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp cải tổ và xây dựng nền kinh tế. Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước với nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần cùng tham gia.
images (1)

Tiểu luận kinh tế chính trị: Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI  PHÁP PHÁT TRIỂN DNNN Ở VIỆT NAM

Trong sự nghiệp đổi mới để đẩy mạnh CNH-HĐH thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các doanh nghiệp  (DN) có vị trí , vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân . Nó góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của các ngành và của cả nền kinh tế; tạo thêm hàng hoá dịch vụ; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động ; tăng thu nhập và nâng cao đời sống; tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước và đặc biệt được coi là “chiếc đệm giảm sóc” của thị trường .
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top