Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
ĐỀ CƯƠNG ÔN  THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ| LỊCH SỬ  VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 1975 ĐẾN 2000

A: Kiến thức cơ bản cần nắm và khai thác


I. Quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước của nước

1. Hoàn cảnh :

    – Sau đại thắng mùa xuân 1975, Tồ quốc ta về mặt lãnh thổ đã được thống nhất, 

    song ở  

   mỗi miền lại tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau .

   – Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã đề ra nhiệm vụ 

   thốn   nhất đất nước về mặt nhà nước.

   – Thống nhất đất nước là ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước .

   b. Diễn biến quá trình thống nhất :

   – Tháng 11-1975 Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức 

    tại Sài  

   Gòn đã nhất trí về chủ trương, biện pháp thống nhất đất nước về mặt nhà nước .

   – Ngày 25-4-1976, cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung được tiến hành, bầu ra

    492 đại    biểu.

   -Từ tháng 6 đến tháng 7-1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên 

    tại    Hà Nội.

   *  Nội dung Kì họp thứ nhất quốc hội khóa 6 :

   – Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại.

   – Quyết định tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định Quốc 

    huy, 

   Quốc Kì, Quốc ca. Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia định được đổi tên 

   là    Thành phố Hồ Chí Minh.

   – Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước, bầu Ban dự thảo 

    Hiến  pháp.

   c.  Ý nghĩa :

   + Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã phát huy sức mạnh toàn

    diện của  đất nước.

   + Tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả

    năng to   lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với cả nước. Năm 1977, Việt 

   Nam trở thành   thành viên thứ 149 của Liên hiệp quốc .   II  ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI

   * Hoàn cảnh lịch sử mới:

   – Hoàn cảnh trong nước :

   + Qua hai kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1976-1980 và 1981-1985),

    ta đạt  được những thành tựu đáng kể, song cũng gặp không ít khó khăn, đất nước 

    lâm   vào trạng khủng  hoảng nhất là về kinh tế – xã hội.

   +Để khắc phục sai lầm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, Đảng và Nhà nước ta 

    phải   tiến hành đổi mới.

   – Hoàn cảnh thế giới :

  + Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của   

    cuộc   cách mạng khoa học – kĩ thuật, trở thành xu thế thế giới.

  +Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN khác cũng

   đòi    hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

  * Đường lối đổi mới về kinh tế và chính trị của Đảng

   Đường lối đổi mới ở nước ta, đươc đề ra đầu tiên tại Đại hội 6 (12-1986), được

    điều   chỉnh, bổ sung và phát triển ở các Đại hội 7, 8  và Đại hội 9:

   *Nội dung :

   – Đổi mới về kinh tế :

   +Xây dựng về nền kinh tế nhiều ngành, nghề… ; nhiều quy mô, trình độ công   

    nghệ.

   + Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

   + Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường

   +Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

   -Đổi mới về chính trị :

   + Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và

    vì dân.

   + Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân .

   + Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; chính sách đối ngoại hòa bình, hợp    

    tác.  

     B.Một số câu hỏi ôn tập

    1.Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã diễn ra như thế nào từ  

   sau đại thắng mùa xuân 1975. Ý nghĩa lịch sử.

   2. Nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của nước ta sau đại thắng mùa xuân 1975 là   

   gì ? Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa.

   3. Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra trong hoàn cảnh nào ? Nội dung cơ bản.


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ| LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 1975 ĐẾN 2000
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top