Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...

ĐỀ CƯƠNG ÔN  THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ| LỊCH SỬ  VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 1954|CHỦ ĐỀ 4: VẤN ĐỀ HẬU PHƯƠNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP


A: Kiến thức cơ bản cần nắm và khai thác


1.Vai trò, ý nghĩa của vấn đề xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống Pháp.


Trong chiến tranh, hậu phương vững chắc là cơ sở để giải quyết vấn đề nhân lực, hậu cần, lực lượng chiến đấu của quân đội, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt chung của toàn dân, tăng cường tiềm lực kinh tế, quốc phòng.


- Cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) là cuộc chiến tranh yêu nước, chính nghĩa, phải tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, kháng chiến trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội…


- Nêu những bài học kinh nghiệm trong xây dựng hậu phương của dân tộc qua các cuộc kháng chiến lớn: Lý, Trần, Lê…


2. Chủ trương và thành  tựu của Đảng trong công cuộc xây dựng hậu phương về kinh tế, chính trị và văn hóa- giáo dục trong giai đoạn kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954).


a, Chủ trương


 * Về kinh tế


- Xây dựng kinh tế kháng chiến tự cung tự cấp, phá hoại kinh tế của địch.


- Phát triển nông nghiệp


  + Xoá bỏ từng bước quan hệ bóc lột phong kiến, tịch thu ruộng đát của bọn việt gian chia cho nông dân.


+ Ban hành sắc lệnh giảm tô, giảm tức, tạm cấp ruộng đất cho nông dân.


+ Quốc hội khoá I thông qua cải cách ruộng đất (12-1953) .


+ Kết quả việc thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp ( tăng sản lượng, gây phấn khởi cho nông dân trong kháng chiến chống Pháp)


- Phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng và công nghiệp địa phương


+ Sản xuất được vũ khí đơn giản.


+ Xây dựng cơ sở công nghiệp nhẹ, nhằm phôc vô đời sống nhân dân.


+ Mậu dịch quốc doanh ra đời (1951).


* Về chính trị


+ Đối nội


- Củng cố, mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất trên cơ sở khối liên minh công nông được củng cố, dưới sự lãnh đạo của Đảng.


- Giác ngộ chính trị, dân tộc, giai cấp cho chiến sĩ: củng cố vai trò của công nhân; nâng cao sức chiến đấu của nông dân; phát huy sự đóng góp của nhân sĩ, trí thức…


- Phá tan âm mưu chia rẽ của địch.


- Phong trào học sinh, sinh viên ở vùng địch tạm chiếm lên cao..


- Đảng ra công khai để lãnh kháng chiến năm 1951 .


+ Đối ngoại


- Đảng ta coi cuộc kháng chiến chống Pháp là bộ phận của phong trào cách mạng thế giới.


- Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đặt quan hệ ngoại giao với nước ta.


- Liên minh Việt Miên Lào được thành lập 1951


* Về văn hoá, giáo dục


- Đảng ta coi trọng kháng chiến trên mặt trận văn hoá, giáo dôc ( cải cách giáo dôc 1950).


- Thanh toán nạn mù chữ.


- Đại hội văn nghệ toàn quốc vạch ra đường lối văn nghệ mới phôc vô nhân dân, kháng chiến (năm 1948)


b, Thành tựu


Những thành tựu tiêu biểu trong cuộc xây dựng kinh tế tự cung tự cấp: sản lượng nông nghiệp tăng; giảm dần quan hệ bóc lột phong kiến; tịch thu ruộng đất của bọn việt gian chia cho dân nghèo.


- Phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức,… Từ tháng 4-1953 đến 7-1954, tiến hành 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất.


- Tháng 12-1953 Quốc hội thông qua Luật cải cách ruộng đất.


- Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng : sản xuất được vũ khí phôc vô cho kháng chiến: SKZ, AKZ..


- Xây dựng các cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ sản xuất phôc vô đời sống nhân dân…


- Thương mại hình thành và phát triển..


- Đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trên cơ sở liên minh công nông.


- Xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân. ổn định và củng cố chính quyền các cấp ở vùng tự do.


- Phong trào đấu tranh chính trị chống âm mưu lập chính quyền bù nhìn: phong trào học sinh, sinh viên ở vùng địch tạm chiếm …


- Năm 1951 Đảng ra công khai lãnh đạo kháng chiến.


- Hoạt động đối ngoại của cuộc kháng chiến được mở rộng. Ta đã phá được thế đơn độc, tranh thủ sự giúp đỡ của


các nước XHCN.


- Mặt trận văn hoá, giáo dôc được Đảng ta coi trọng “Chống giặc dốt cũng như chống giặc ngoại xâm”; Đi học là kháng chiến; Tiến hành cải cách hệ thống giáo dôc phổ thông và chuyên nghiệp


- Các phong trào vận động đời sống mới, đoàn kết thương yêu nhau, vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ…vận động đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan…


3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng  (2-1951)


* Nội dung Đại hội:


- Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng kết kinh nghiệm đấu tranh trong chặng đường đã qua.


- Thông qua Báo cáo “ Bàn về cách mạng Việt Nam” của Tổng bí thư Trường Chinh.


- Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác- Lênin riêng, có cương lĩnh phù hợp. Ở Việt Nam.


- Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam


- Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới,… Bầu Ban Chấp hành Trung ương mới. Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Tổng Bí thư .


* Ý nghĩa Đại hội:


- Đại hội đánh dấu bước phát triển mới, bước trưởng thành của Đảng ta, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với kháng chiến.


- Đây là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.


 


4. Mối quan hệ giữa xây dựng hậu phương với tiền tuyến trong kháng chiến chống Pháp.


- Hậu phương và tiền tuyến có mối quan hệ hữu cơ.


- Hậu phương có vai trò quyết định thường xuyên.


- Thể hiện đường lối chiến tranh nhân dân ( trường kì, toàn dân, toàn diện) của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh


B. Một số  câu hỏi ôn tập


1. Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947?


2.Trình bày những thăng lợi toàn diện của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.


3. Hâu phương cach mạng trong cuộc kháng chiến chống Pháp được Đảng ta quan tâm xây dựng như thế nào ?ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ| LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 1954|CHỦ ĐỀ 4: VẤN ĐỀ HẬU PHƯƠNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top