Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
ĐỀ CƯƠNG ÔN  THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ|PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 2000)| Chủ  đề 5  Nguyễn ái Quốc và vai trò của Nguyễn ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919-1930A. Những kiến thức cần nắm và khai thác

I. Vài nét về Nguyễn ái Quốc và những yếu tố tác động đến quá trình tìm đường cứu nước

* Vài nét về NAQ: NAQ sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà Nho yêu nước, tên thật là Nguyễn Sinh Cung(sau đổi tên là Nguyễn Tất Thành), quê ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An…

* Những yếu tố tác động đến quá trình tìm đường cứu nước của NAQ:…

II. Những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc từ 1911-1930

- Cuối năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp, năm 1919  gia nhập Đảng Xã hội Pháp.

- Tháng 6/1919, Người gởi tới Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân tộc Việt Nam.

- Tháng 7/1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, khẳng định con đường giành độc lập – tự do của nhân dân Việt Nam, từ đó Người quyết tâm đi theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. (con đường cách mạng vô sản).

- Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Người trở thành Đảng viên cộng sản và là một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

- Năm 1921, Người sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.

- Người tham gia sáng lập, chủ bút báo Người cùng khổ, viết báo Nhân đạo,  đặc biệt biên soạn cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).

- Tháng 6/1923, Người đi Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản (1924).

- Ngày 11/11/1924, Người về Quảng Châu (Trung Quốc), trực tiếp tuyên truyền lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam.

- Tháng 6/1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mở lớp huấn luyện chính trị, ra báo Thanh niên.

- Năm 1927, Người xuất bản cuốn sách “Đường Cách mệnh”.

- Đầu năm 1930, Người triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam và soạn thảo Cương lĩnh chính trị.

III. Đánh giá sự đóng góp của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 – 1930 đối với cách mạng Việt Nam

- Là người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam – con đường Cách mạng vô sản, chủ nghĩa Mác -Lênin

- Là người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam.

- Là người dày công đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng, chuẩn bị chu đáo về mặt tổ chức, thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6/1925).

- Là người triệu tập, chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.

- Là người soạn thảo Cương lĩnh chính trị, một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo.B.Một số câu hỏi ôn tập

1. Trình bày những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 – 1930. Đánh giá sự đóng góp đó với cách mạng Việt Nam (tất cả).

2.Nêu những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước và chuẩn bị tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

3.Nêu tóm tắt hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 – 1925.

4.Tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quôc từ năm 1917 – 1920. Nguyễn Ái Quốc khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phải đi theo con đường nào?

5. Trên cơ sở trình bày những hoạt động của lãnh tụ NAQ từ năm 1911- 1930, hãy đánh giá vai trò của Người đối với cách mạng Việt Nam.


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ|PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 2000)| Chủ đề 5 Nguyễn ái Quốc và vai trò của Nguyễn ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919-1930
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top