loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên của mỗi trường, bạn soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn theo tên trường
Soạn HS QNA Tên trường gửi 8785


Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Cao Bá Quát
Soạn HS QNACAOBAQUAT gửi 8785


Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
Soạn: HS QNACaoBaQuat gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS QNAChuVanAn gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
Soạn: HS QNADoDangTuyen gửi 8785
Duy Tân
Soạn: HS QNADuyTan gửi 8785
Hiệp Đức
Soạn: HS QNAHiepDuc gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn: HS QNAHoangDieu gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HS QNAHungVuong gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
Soạn: HS QNAHuynhNgocHue gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS QNAHuynhThucKhang gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HS QNALeHongPhong gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS QNALeQuyDon gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HS QNALuongTheVinh gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
Soạn: HS QNALuongThucKy gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS QNALyTuTrong gửi 8785
Nguyễn Dục
Soạn: HS QNANguyenDuc gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
Soạn: HS QNANguyenDuyHieu gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS QNANguyenHien gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS QNANguyenHue gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS QNANguyenKhuyen gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HS QNANguyenThaiBinh gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HS QNANguyenVanCu gửi 8785
NguyễnTrãi
Soạn: HS QNANguyenTrai gửi 8785
Núi Thành
Soạn: HS QNANuiThanh gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HS QNAPhamPhuThu gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HS QNAPhanBoiChau gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HS QNAPhanChauTrinh gửi 8785
Quế Sơn
Soạn: HS QNAQueSon gửi 8785
Sào Nam
Soạn: HS QNASaoNam gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HS QNAThaiPhien gửi 8785
Tiểu La
Soạn: HS QNATieuLa gửi 8785
Trần Cao Vân
Soạn: HS QNATranCaoVan gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn: HS QNATranDaiNghia gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS QNATranHungDao gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HS QNATranPhu gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HS QNATranQuyCap gửi 8785
Trần Văn Dư
Soạn: HS QNATranVanDu gửi 8785

Đối với trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam

Soạn HS QNANBK + Tên lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau


Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS QNANBKTOAN gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS QNANBKTIN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS QNANBKLY gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS QNANBKHOA gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS QNANBKSINH gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS QNANBKVAN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS QNANBKSU gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS QNANBKDIA gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS QNANBKANH gửi 8785

Đối với trường chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam

Soạn HS QNALTT + Tên lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau

Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS QNALTTTOAN gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS QNALTTTIN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS QNALTTLY gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS QNALTTHOA gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS QNALTTSINH gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS QNALTTVAN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS QNALTTSU gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS QNALTTDIA gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS QNALTTANH gửi 8785


Cách 2. Soạn theo mã trường, mã  lớp chuyên
Trường THPT
Soạn tin
Cao Bá Quát
Soạn: HS 33688 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS 33689 gửi 8785
Đỗ Đăng Tuyển
Soạn: HS 33690 gửi 8785
Duy Tân
Soạn: HS 33691 gửi 8785
Hiệp Đức
Soạn: HS 33692 gửi 8785
Hoàng Diệu
Soạn: HS 33693 gửi 8785
Hùng Vương
Soạn: HS 33694 gửi 8785
Huỳnh Ngọc Huệ
Soạn: HS 33695 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS 33696 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HS 33697 gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HS 33698 gửi 8785
Lương Thế Vinh
Soạn: HS 33699 gửi 8785
Lương Thúc Kỳ
Soạn: HS 33700 gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS 33701 gửi 8785
Nguyễn Dục
Soạn: HS 33702 gửi 8785
Nguyễn Duy Hiệu
Soạn: HS 33703 gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS 33704 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS 33705 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS 33706 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HS 33707 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HS 33708 gửi 8785
NguyễnTrãi
Soạn: HS 33709 gửi 8785
Núi Thành
Soạn: HS 33710 gửi 8785
Phạm Phú Thứ
Soạn: HS 33711 gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HS 33712 gửi 8785
Phan Châu Trinh
Soạn: HS 33713 gửi 8785
Quế Sơn
Soạn: HS 33714 gửi 8785
Sào Nam
Soạn: HS 33715 gửi 8785
Thái Phiên
Soạn: HS 33716 gửi 8785
Tiểu La
Soạn: HS 33717 gửi 8785
Trần Cao Vân
Soạn: HS 33718 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn: HS 33719 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS 33720 gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HS 33721 gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HS 33722 gửi 8785
Trần Văn Dư
Soạn: HS 33723 gửi 8785

Soạn HS Mã lớp chuyên gửi 8785
Cụ thể như sau

Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS 34153 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS 34154 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS 34155 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS 34156 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS 34157 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 34158 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS 34159 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS 34160 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 34161 gửi 8785
Chuyên Lê Thánh Tông
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS 34162 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HS 34163 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS 34164 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS 34165 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS 34166 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 34167 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS 34168 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS 34169 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 34170 gửi 8785
- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem. 
 Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
Điểm chuẩn vào 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, điểm chuẩn lớp 10, Quảng Nam, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top