Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Lạng Sơn: Kế hoạch TUYỂN SINH VÀO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN BIỆT


1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển, địa bàn tuyển sinh
Xem thêm

Học sinh đã tốt nghiệp THCS, có độ tuổi theo quy định tại Điều 37 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
(Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)
3. Phương thức tuyển sinh
Thực hiện theo 03 phương thức: Tuyển thẳng, xét tuyển và thi tuyển. Cụ thể như sau:
          3.1. Tuyển thẳng
          Tuyển thẳng học sinh thuộc một trong các diện sau:
          a) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS (thuộc danh sách trúng tuyển theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo);
          b) Học sinh là người dân tộc rất ít người;
          c) Học sinh khuyết tật;
          d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
3.2. Xét tuyển
Thực hiện phương thức xét tuyển đối với các Trường THPT: Bình Độ, Ba Sơn.
3.3. Thi tuyển
Thực hiện 01 kỳ thi tuyển sinh chung vào lớp 10 THPT đối với các trường THPT công lập (trừ các Trường THPT: Ba Sơn, Bình Độ).
4. Môn thi, đề thi, thời gian làm bài thi
4.1. Môn thi
Thí sinh dự thi 03 môn, gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
Đề thi môn Ngữ văn, Toán theo hình thức tự luận. Đề thi môn Tiếng Anh kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm, thí sinh làm bài trên tờ đề thi.
4.3. Thời gian làm bài thi
Thời gian làm bài thi 120 phút đối với môn Toán, Ngữ văn; 60 phút đối với môn Tiếng Anh.
4.4. Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi
a) Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 10.
b) Hệ số điểm bài thi: Điểm bài thi môn Ngữ văn và môn Toán được tính hệ số 2; điểm bài thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1.
c) Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
5. Thời gian tổ chức thi
Thời gian tổ chức kỳ thi 02 ngày, ngày 05 và 06/7/2017 (Riêng thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Chu Văn An 03 ngày từ ngày 05/7/2017 đến ngày 07/7/2017). Lịch thi cụ thể từng môn thi Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo sau.
6. Chế độ ưu tiên, khuyến khích
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể đối tượng và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. TUYỂN SINH VÀO THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH
1. Đối tượng, điều kiện,  địa bàn tuyển sinh
Học sinh đã tốt nghiệp THCS; có độ tuổi theo quy định tại Điều 37 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT, thuộc một trong các đối tượng sau:
1.1. Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.
1.2. Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng quy định tại mục 1.1, có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại vùng được UBND tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc.
Xem thêm


1.3. Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyn mới hng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.
Các thôn, xã thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi. Các thôn, xã được UBND tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc (Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
Tuyển mới vào lớp 10 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 210 học sinh.
3. Phương thức tuyển sinh
          Thực hiện cả 3 phương thức: Tuyển thẳng, xét tuyển và thi tuyển. Cụ thể như sau:
          3.1. Tuyển thẳng
          Tuyển thẳng học sinh thuộc một trong các diện sau:
          a) Học sinh dân tộc rất ít người;
          b) Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
Xem thêm


          3.2. Xét tuyển
          - Chỉ tiêu xét tuyển: 20 học sinh (02 học sinh/huyện).
          - Xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện ở cấp THCS đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS (thuộc danh sách trúng tuyển vào trường Phổ thông dân tộc nội trú theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).
          - Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng tiêu chí xét tuyển, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.
3.3. Thi tuyển
Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh, tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 tại nơi học sinh đăng ký dự thi.
4. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi; thời gian tổ chức thi
Thực hiện theo kỳ thi tuyển sinh chung vào các trường THPT công lập không chuyên biệt (Quy định tại mục I).
5. Chế độ ưu tiên, khuyến khích
Thực hiện theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 15/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đối tượng và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
IV. TUYỂN SINH VÀO THPT CHUYÊN CHU VĂN AN
1. Đối tượng, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển
Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định việc đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển vào Trường THPT chuyên Chu Văn An theo các quy định hiện hành.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
Tuyển sinh 09 lớp khối 10, số lượng: 325 học sinh, cụ thể như sau:
- Tuyển 08 lớp chuyên, bao gồm: 01 lớp chuyên Toán; 01 lớp chuyên Vật lý; 01 lớp chuyên Hóa học; 01 lớp chuyên Hóa học - Sinh học; 01 lớp chuyên Ngữ văn; 01 lớp chuyên Tiếng Anh; 01 lớp chuyên Tiếng Trung Quốc; 01 lớp chuyên Lịch sử - Địa lý.
- Tuyển 01 lớp không chuyên.
3. Phương thức tuyển sinh
          3.1. Vòng 1
Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2, được căn cứ vào các tiêu chí sau:
          - Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực và quốc tế;
          - Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp THCS;
          - Kết quả tốt nghiệp THCS.
          Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cách thức quy ra điểm và mức sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2.
          3.2. Vòng 2
Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.
4. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi
          Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của mỗi môn thi theo từng lớp chuyên, hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển vào lớp chuyên và lớp không chuyên Trường THPT chuyên Chu Văn An.
          5. Chế độ khuyến khích
5.1. Cộng điểm khuyến khích
Cộng điểm khuyến khích cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi được tổ chức ở cấp THCS, bao gồm: Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá; cuộc thi Khoa học kĩ thuật cho học sinh trung học cấp quốc gia; cuộc thi quốc gia giải Toán trên máy tính cầm tay. Mức cộng điểm cụ thể như sau:
- Giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh: Cộng 1,5 điểm;
- Giải nhì: Cộng 1,0 điểm;
- Giải ba: Cộng 0,5 điểm.
5.2. Nguyên tắc thực hiện chế độ khuyến khích
- Học sinh đoạt giải trong các kì thi được bảo lưu kết quả trong toàn cấp học THCS và được cộng điểm khi tham gia tuyển sinh;

          - Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm khuyến khích của loại giải cao nhất.
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top