Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trj QLGD: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học XXX

Giáo dục là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội. Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục đã có những phát triển mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc mở rộng quy mô, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người và chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy vậy, sự phát triển giáo dục của nước ta còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với vị trí giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chất lượng giáo dục và đào tạo nhìn chung còn thấp, công tác quản lý giáo dục còn kém hiệu quả.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa VIII: “Khâu then chốt đó là thực hiện chiến lược phát triển  giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lí giáo dục về chính trị, tư tưỏng đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn”; Nghị quyết hội nghị lần 2 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh, giáo viên phải có đủ đức, đủ tài.
Trong lịch sử nước ta, "tôn sư trọng đạo" là truyền thống quý báu của dân tộc, nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân yêu mến, kính trọng. Những năm qua, chúng ta đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng đông đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên có những hạn chế, bất cập. Số lượng giáo viên còn thiếu nhiều, đặc biệt ở các môn chuyên, độ tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tương đối cao. Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của một số giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới trong phương pháp dạy học nhằm phát huy sự sáng tạo của học sinh. Chế độ, chính sách cũng còn chưa hợp lý, chưa tạo được động lực đủ mạnh để phát huy tiềm năng của đội ngũ này. Chất lượng ngày giờ công chưa đảm bảo...
Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.
Đối với mỗi trường Tiểu học, đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên là lực lượng quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường, đảm bảo sự thành công của chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông, đồng thời là lực lượng trực tiếp thực hiện mục tiêu, kế hoạch giảng dạy, giáo dục của nhà trường trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
QLGD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN, Tiểu luận
Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trj QLGD: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học XXX
Hoặc

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top