Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tiểu luận QLNN về giáo dục: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
          Quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, bản thân tôi đã sử dụng một số phương pháp sau đây:
          - Nhóm phương pháp  nghiên cứu lí luận: nghiên cứu các văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, Luật Giáo dục, tham khảo một số tài liệu có liên quan đến tiểu luận.
          - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Căn cứ vào tình hình nhà trường và thực tế kinh nghiệm của bản thân trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường để viết .
          - Các phương pháp hỗ trợ: Lập bảng, biểu , phân tích số liệu thống kê.

CHƯƠNG1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
         
          1.1. Đạo đức là những biểu hiện tư tưởng, tình cảm của con người, đồng thời đạo đức còn là những nguyên tắc, những chuẩn mực để con người hướng theo và hoàn chỉnh hành vi của mình trong các mối quan hệ giữa người với người, giữa con người với cộng đồng xã hội.
          1.2. Giáo dục đạo đức là một bộ phận quan trọng của quá trình giáo dục. Giáo dục đạo đức hướng vào việc hình thành những phẩm chất mà từ chúng, xác định giá trị khách quan của con người. Nó có tác dụng điều chỉnh, định hướng thái độ, hành vi của con người. Quá trình giáo dục đạo đức bao gồm cả việc tự giáo dục và giáo dục lại:
          + Tự giáo dục: là quá trình hoạt động có mục đích, có ý thức của  người được giáo dục, tự mình hướng vào tự hoàn thiện nhân cách của bản thân theo những chuẩn mực của kiểu nhân cách mà xã hội mong muốn.
          + Giáo dục lại: là một quá trình đan xen với quá trình tự giáo dục nhằm thay đổi những phẩm chất nhân cách không phù hợp do ảnh hưởng xấu của môi trường đã hình thành ở học sinh và xây dựng những phẩm chất đúng đắn của con người. Nói cách khác, giáo dục lại là sự cải tạo những khiếm khuyết về đạo đức, lối sống, bồi bổ những giá trị mới và phát triển nhân cách toàn diện.

Tiểu luận QLNN về giáo dục: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS
Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN, Kho tiểu luận trung cấp chính trị, THCS
Hoặc
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top