Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Cấu trúc đề thi lớp 0 tỉnh Vĩnh Phúc 2018UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 353/SGDĐT-GDTrH
V/v: Đề minh họa bài thi tổ hợp kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 4 năm 2017Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo.

          Thực hiện Văn bản số 333/HD-SGDĐT ngày 11/4/2018 của Sở GDĐT Vĩnh Phúc về Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019, Sở GDĐT gửi các đơn vị Đề thi minh họa bài thi Tổ hợp trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019 như sau:
          1. Hình thức, cấu trúc đề:
          a) Cấu trúc: Đề gồm 50 câu trắc nghiệm (Tiếng Anh: 20 câu; Sinh học: 15 câu; Lịch sử: 15 câu), mỗi câu có 04 lựa chọn, trong đó có duy nhất lựa chọn đúng, mỗi lựa chọn đúng được 0,2 điểm.
          b) Hình thức: Đề gồm 3 phần, trình bày liên tục 50 câu trắc nghiệm, trong đó:
          - Phần I. Tiếng Anh: Từ câu 1 đến câu 20.
          - Phần II. Sinh học: Từ câu 21 đến câu 35.
          - Phần III. Lịch sử: Từ câu 36 đến câu 50.
          (Văn bản đề minh họa kèm theo).
2. Sử dụng đề:
Yêu cầu các phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS sử dụng đề minh họa của Sở như một tài liệu tham khảo để xây dựng nội dung, phạm vi, mức độ kiến thức hướng dẫn học sinh ôn tập, kiểm tra học sinh theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 333/HD-SGDĐT ngày 11/4/2018 nêu trên của Sở.
Mọi vấn đề cần trao đổi, liên hệ phòng Giáo dục trung học của Sở (ĐT: 02113.862.580) để được giải đáp, hướng dẫn.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Các trường THCS;
- Lưu VP, GDTrH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)


Trần Dũng LongXem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top